Biomasa - definicja, rodzaje, zalety i wady

Biomasa - pelletyTrzecim, pod względem wielkości, naturalnym źródłem energii jest biomasa. Wykorzystywana jest ona jednak najczęściej - przede wszystkim ze względu na łatwość pozyskiwania i przekształcenia w możliwą do zastosowania energię.

Co to jest biomasa?

Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 roku, na biomasę składają się wszystkie ciekłe bądź stałe substancje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, które podlegają procesowi biodegradacji. Substancje te pobierane są z różnego rodzaju odpadów i produktów biodegradowalnych, a także pozostałości przemysłu przetwórczego oraz produkcji rolnej i leśnej.

Zgodnie z przedstawioną definicją, biomasę można pozyskiwać także z odpadów generowanych przez gospodarstwa domowe. Przekłada się to na dużą dostępność tego rodzaju źródła naturalnej energii.

Rodzaje biomasy

Jej podział uwzględnia przede wszystkim różne stany skupienia. Wymieniane są bowiem:

  • biomasa stała - składają się na nią głównie produkty pochodzenia roślinnego. Wśród nich wymienić należy m.in. drewno oraz odpady uzyskiwane z jego przetwórstwa. Z tych materiałów produkowany jest brykiet oraz drzewne pellety. Służą one jako paliwo grzewcze. Energia pozyskiwana jest również z odpadów komunalnych, przemysłowych, organicznych oraz tak zwanych roślin energetycznych, uprawianych specjalnie w tym celu. Są to m.in. trzcina pospolita, rdest sachaliński, ślazowiec pensylwański i topinambur,
  • biomasa ciekła - dotyczy przede wszystkim biopaliw. Powstają one w wyniku procesów chemicznych, którym poddawane są rośliny (np. kukurydza czy rzepak). Pełnią one rolę dodatków do standardowych paliw bądź oddzielnych materiałów napędowych. W skład ciekłej biomasy wchodzą również alkohole wytwarzane z roślin,
  • biomasa gazowa - powstaje w wyniku rozkładu odpadów organicznych. Biogaz, bo o nim mowa, składa się przede wszystkim z dwutlenku węgla oraz metanu. Wykorzystywany jest on między innymi do produkcji ciepła w specjalnych kotłach oraz energii elektrycznej w układach skojarzonych i silnikach iskrowych.

Wykorzystanie biomasy możliwe jest poprzez fotosyntezę, jaka w niej zachodzi. Prowadzi ona do gromadzenia się energii słonecznej, która następnie zostaje przetworzona (najczęściej poprzez spalanie) na różne rodzaje energii - umożliwia to wykorzystanie jej na przykład w formie paliwa.

Zalety biomasy

Szerokie możliwości użycia biomasy sprawiają, że wymienia się wiele jej zalet:

  • nieszkodliwość dla środowiska - pod tym względem w sposób znaczący przewyższa inne rodzaje paliw stosowanych w przemyśle i w codziennym życiu. Ilość dwutlenku węgla, który jest generowany w ramach procesu spalania biomasy i pozyskiwania możliwej do wykorzystania energii nie przekracza ilości wchłanianej przez rośliny podczas procesu fotosyntezy. W porównaniu z paliwami kopalnymi, produkcja biomasy związana jest również z niższą emisją tlenku węgla, tlenku azotu i dwutlenku siarki,
  • niska cena - przekłada się na nią przede wszystkim wysoka i równomierna częstotliwość występowania biomasy w poszczególnych obszarach kuli ziemskiej (znajduje się ona wszędzie). Dzięki temu transport gotowego paliwa zostaje w sposób znaczący ograniczony,
  • wykorzystanie nieużytków - dzięki produkcji biomasy, redukowana jest ilość obecnych odpadów, zarówno organicznych, jak i przemysłowych. Pozwala ona również zagospodarować nadwyżki żywności i nieużytki roślin,
  • niezawodność - w odróżnieniu od energii pozyskiwanej z promieni słonecznej i wiatru, biomasa jest dostępna przez cały czas.

Wady biomasy

Spośród nich należy wymieniane są:

  • mała wartość energetyczna w porównaniu z paliwami kopalnymi - przekłada się to na konieczność wykorzystania większej ilości biomasy, by uzyskać podobną ilość energii,
  • niewielka gęstość - zdecydowanie utrudnia to magazynowanie, stosowanie i transport pozyskiwanej biomasy,
  • przedział wilgotności - jest bardzo szeroki, dlatego, w niektórych warunkach, utrudnia przetworzenie biomasy w taki sposób, aby nadawała się ona do wykorzystania.

Komentarze