Pozwolenie na budowę domu - wniosek, dokumenty

Pozwolenie na budowę domuKupiłeś działkę i myślisz o budowie domku jednorodzinnego? Zastanawiasz się, jakich formalności musisz dopełnić, żeby wszystko odbyło się zgodnie z planem? W wielu przypadkach konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami dostarczyć trzeba będzie do starostwa powiatowego, na obszarze którego ulokowana jest Twoja działka lub w Urzędzie Miasta, w przypadku miast na prawach powiatu. Jakie dokumenty związane są z uzyskaniem pozwolenia na budowę domu i ile trwa wydanie takiej decyzji?

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Ten krok powinniśmy wykonać najlepiej przed zakupem interesującej nas działki. Nie na każdej będziemy bowiem mogli wybudować dom czy postawić innego typu budynek. Sprawdźmy, czy teren znajduje się w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, jeśli nie konieczne stanie się uzyskanie innego dokumentu, tj. decyzji o warunkach zabudowy. Wydaje się ją w formie decyzji administracyjnej, maksymalnie w ciągu miesiąca przez odpowiedni organ (burmistrza, wójta czy prezydenta miasta). Złożenie wniosku jest bezpłatne, opcjonalnie możemy ponieść wydatek w wysokości 17 złotych za udzielone pełnomocnictwo.

Wniosek o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy musi zawierać:

 • kopię mapy zasadniczej w dwóch egzemplarzach: czystą i z zaznaczeniem obszaru inwestycji oraz jej obszaru oddziaływania;
 • określenie sposobu zagospodarowania terenu wraz z charakterystyką zabudowy (w formie graficznej lub opisowej);
 • dokumenty dotyczące informacji o uzbrojeniu terenu;
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli zachodzi taka potrzeba);
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku pełnomocnictwa).

Urząd oceni merytorycznie nasz wniosek i jeśli potrzebne będą poprawki, wezwie nas do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Od każdej decyzji można się również odwołać  mamy na to 14 dni. Prawo to dotyczy również pozostałych stron postępowania.

Dużo prościej będzie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wystarczy, że uzyskamy wypis i wyrys planu ze starostwa lub wydziału architektonicznego miasta. Wiele dokumentów jest łatwo dostępnych w internecie, jeśli jednak nie będziemy mieli do nich dostępu wystarczy złożyć prosty wniosek. Dzięki temu uzyskamy informacje dotyczące charakterystyki budowli, które mogą zostać na tym terenie wybudowane. Będą to m.in. liczba kondygnacji budynku czy kąt nachylenia dachu.

Wniosek o pozwolenie na budowę - niezbędne dokumenty

Kolejnym ważnym krokiem jest wniosek o pozwolenie na budowę. Musimy złożyć go na urzędowym formularzu dostępnym na stronie internetowej właściwego urzędu i dołączyć do niego wszystkie niezbędne załączniki. Czas oczekiwania na wydanie pozwolenia jest różny i zależy od poziomu skomplikowania inwestycji, wprowadzania poprawek i uzupełniania dokumentów czy wreszcie dobrej woli urzędników. Jednak urzędy podają termin 65 dni za maksymalny. Jest to bowiem czas, po którym naliczana zostaje kara w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Nie liczmy jednak, że te pieniądze wpadną w nasze ręce. Przejmie je za to budżet państwa.

Dokumenty składane wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz ze wszystkimi pozwoleniami i uprawnieniami projektantów;
 • zaświadczenie o posiadanych przez projektanta uprawnieniach, ważne na dzień składania wniosku;
 • formularz z oświadczeniem o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • ewentualnie decyzję o warunkach zabudowy (gdy nasza działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego);
 • dowód opłaty skarbowej (w przypadku pełnomocnictwa).

W wyjątkowych sytuacjach urząd może wymagać od inwestora przedstawienia dodatkowych dokumentów. Wówczas należy je dostarczyć zgodnie z terminem wskazanym na urzędowym piśmie.

Złożony wniosek trafia do ogólnodostępnego rejestru wniosków o pozwolenie. Uzyskana decyzja zawierać będzie informacje dotyczące okresu użytkowania obiektów, warunków zabezpieczenia terenu budowy oraz ich nadzoru wraz z terminami rozbiórek budynków aktualnie istniejących.

Uprawomocnienie decyzji dotyczącej pozwolenia następuje po 14 dniach, jeśli żadna ze stron postępowania nie zdecydowała się na odwołanie. Koszt pozwolenia na budowę domku jednorodzinnego jest bezpłatny, chyba że decydujemy się na skorzystanie z pomocy pełnomocnika. Warto zdawać sobie również sprawę z terminu ważności wydanego pozwolenia. Zamyka się on w terminie 3 lat. Jeśli więc w tym okresie nie rozpoczniemy prac budowlanych albo zaprzestaniemy ich wykonywania na okres dłuższy niż trzy lata, to całą procedurę uzyskiwania pozwolenia będziemy musieli zacząć od początku.

Pozwolenie na budowę, a uzyskanie zgłoszenia

Prostszą formą prawną w zakresie budowy domu jednorodzinnego jest zgłoszenie budowy domu. Aby jednak zgodnie z prawem procedura ta mogła zostać przeprowadzona, muszą zostać spełnione dwa warunki:

 • inwestycja nie wymaga przeprowadzenia żadnego z postępowań środowiskowych (działka nie znajduje się na terenie objętym ochroną przyrody);
 • obszar oddziaływania domu mieści się w granicach działki budowlanej.

Dzięki zgłoszeniu prace związane z budową domu możemy rozpocząć już po 21 dniach. Jeśli do tego czasu nie uzyskamy żadnej urzędowej decyzji, z punktu widzenia prawnego jest to uznawane za tzw. milczącą zgodę.

Obszar oddziaływania domu jest terminem stosunkowo starym. Określa on teren znajdujący się w otoczeniu obiektu budowlanego, który wprowadzać może pewne ograniczenia związane z zagospodarowaniem i funkcjonowaniem tego terenu. Mowa tutaj m.in. o nadmiernej emisji spalin, hałasu czy nawet zbytniego zaciemnienia obiektów sąsiadujących. Zgodnie z Prawem budowlanym wielkość obszaru oddziaływania ustalana jest przez inwestora zgodnie z art. 20 pkt. 1c ustawy.

Komentarze